Nemovitosti a reality

prodej nemovitostí, bytů, družstevních jednotek, provize zprostřekovatele, vrácení rezervačních záloh, neoprávněné skončení nájmu, vypořádání a dohody spoluvlastníků, zabránění vyvádění nemovitého majetku společnosti, rezervační smlouvy, vady nemovitostí a nepravdivá prohlášení, restituce, neoprávněné zahrnutí do majetkové podstaty insolvenčním správcem, věcná břemena a jejich „zneplatnění“, zástavní právy a určení jejich neplatnosti, privatizace majetku, zejm. obecních bytů, bezdůvodné obohacení při užívání bytu, investicích do nemovitosti, vyklizení nemovitostí.

Společnosti

zvýšení a snížení základního kapitálu, koupě podniku, fůze (vnitrostátní i mezinárodní), převody obchodních podílů, zakládání společností, likvidace společností, vyloučení společníka, zbavení funkce likvidátora, odvolání jednatele, vypořádání bývalého společníka

Osobnostní práva

poškození dobrého jména, dehonestace osob, nepravdivé výroky, nepravdivé články, ochrana osobnosti

Nehmotné vlastnictví

koprodukční smlouvy, licenční smlouva na autorské dílo, licence na databázi, licence letecké mapy, smlouvy o převodu know-how, implementační smlouva, nakladatelská smlouva, smlouva o vytvoření software, licenční smlouva, doménový spor, elektronický obchod, smluvní podmínky, licenční ujednání, databáze, IT start-up projekt

Zaměstnavatelé a zaměstnanci

náhrada škody, konkurenční doložka, neplatnost rozvázání pracovního poměru, konkurenční činnost zaměstnanců, nezaplacená mzda, odstupné, nevrácení pracovních pomůcek, odškodnění pracovních úrazů, neplatný pracovní poměr jednatele, zápočtové listy a pracovní posudky,

Pojištění

pojistné podmínky, zastupování pojišťovacího makléře proti nároku na náhradu škody, uplatnění nároků na pojistné plnění v případě odmítnutí pojišťovnou, smlouvy s pojišťovacími zprostředkovateli, spor mez pojišťovnami o vypořádání, stanoviska pro pojišťovny, zastupování klientů pojišťoven právní ochrany

Energetika

neoprávněné („černé“) odběry elektřiny, závady na elektrických zařízení, náhrada škody

Stavebnictví

smlouvy o dílo, spory o vady díla, zádržené, odstoupení od smlouvy, zákaz převodu pozemků, vymáhání ceny za dílo,

Věřitelé

smlouvy o úvěru, půjčce, zástavní smlouvy, zajištění směnkou, zajišťovacím převodem práva, vymáhání pohledávek

Sousedské spory

hranice pozemků, odstranění cizích staveb, vytyčení pozemků, vydržení atp.

Spotřebitelské spory

reklamace, spotřebitelský úvěr, odstoupení od smlouvy (finanční služby, internetové obchody), smluvní pokuty, vady automobilů, tiskáren, zdravotnického materiálu, záruční vady – byty, hodinky atd., poškození investora nesprávným poradenstvím, investiční a pojišťovací zprostředkovatel

Rodina

vypořádání SJM, výživné, rozvodu, péči o dítě a styk s dítětem, určení otcovství

Společenství vlastníků jednotek

vyklizení společných prostor, určení neplatnosti usnesení, vymáhání záloh a příspěvků do fondů, neúčinnost převodů, prohlášení vlastníka

Přeprava, zasilatelství a logistika

přepravné, ztráta zásilky, poškození nákladu

Obchodní zastoupení

rámcové smlouvy o dodávkách, distribuční smlouvy, franšízové smlouvy, provize, vypovězení vztahu

Poškození zdraví a úrazy

na lyžích, pracovní, v dopravě, na staveništi, autonehody, nesprávný zákrok lékaře

Insolvence

oddlužení, přihlášky věřitelů, popírání přihlášek, zastupování insolvenčních správců, vylučovací žaloby

Zastupování „dlužníků“

vyhrožování, spotřebitelský úvěr, bankovní úvěr, neoprávněné pokuty a poplatky, seznamy dlužníků, vyjednávání s bankami, nevrácení modemů, neoprávněná vyúčtování (telekomunikačních) služeb

Letectví

náhrada škody, smluvní vztahy, pojištění, odpovědnost, zprostředkování, licenční vztahy

Úschovy

v rámci koupě nemovitostí, obchodních podílů, vypořádání

Trustové a off-shore struktury

řešení majetkové ochrany a ochrany rodinného majetku

Různé

náhrada škody způsobená zvěří, újma na zdraví způsobená při lovu, kácení stromů, neoprávněný zábor, neoprávněné uložení odpadu, těžba dřeva, kontaminace vody

zavřít
obrázek v galerii