Právo nemovitostí a stavební právo

Naše advokátní kancelář Vám poskytne kompletní poradenství v oblasti práva nemovitostí, se kterým máme bohaté zkušenosti. Zejména jsme připraveni Vám poskytnout právní asistenci při nákupu a prodeji nemovitostí a ve všech záležitostech souvisejících se stavebnictvím a stavebním právem. V oblasti práva nemovitostí dále nabízíme zejména následující služby:

 • právní prověrku nemovitostí, které má klient v úmyslu nabýt, aby se vyloučila existence právních rizik (spornost vlastnického práva k nemovitostem, práva třetích osob, které omezují nebo vylučují užívání nemovitostí nabyvatelem apod.). Výsledkem této právní prověrky je souhrnná zpráva shrnující případná zjištěná rizika, která klientovi umožní vyhodnotit si situaci a zjištění zohlednit při vyjednávání transakce;
 • přípravu / revizi a vyjednání kupní smlouvy, darovací smlouvy či jiné smlouvy, kterou má být převedeno vlastnické právo k nemovitosti;
 • vypořádání kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy včetně přípravy a vyjednání smlouvy o úschově;
 • revizi a vyjednávání smluv souvisejících s financováním nabytí nemovitostí (úvěrová smlouva, zástavní smlouva a jiné smlouvy zřizující zajištění úvěru);
 • zajištění zápisu práv do katastru nemovitostí;
 • přípravu / revizi a vyjednání dalších smluv souvisejících s nemovitostmi, například smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti / práva stavby / nájemní smlouvy / pachtovní smlouvy atd.;
 • přípravu / revizi a vyjednání smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba;
 • poradenství v oblasti stavebního práva, tj. zejména právní poradenství při žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a v dalších souvisejících otázkách.

Právo obchodních korporací

Našim klientům poskytujeme poradenství ve všech věcech souvisejících s právem obchodních korporací, zejména při:

 • zakládání obchodních společností;
 • přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení apod.) a jiných restrukturalizacích;
 • likvidaci obchodních společností;
 • právní prověrce společnosti, ve které má klient v úmyslu nabýt podíl (akcie), aby se vyloučila existence právních rizik souvisejících s akvizicí této obchodní společnosti. Výsledkem této právní prověrky je souhrnná zpráva shrnující případná zjištěná rizika, která klientovi umožní vyhodnotit si situaci společnosti a zjištění zohlednit při vyjednávání transakce;
 • převodu podílů (akcií) obchodních společností včetně přípravy/revize a vyjednávání veškeré transakční a související dokumentace;
 • převodu obchodních závodů;
 • revizi a vyjednávání smluv souvisejících s financováním nabytí podílů (akcií) obchodních společností nebo obchodních závodů (úvěrová smlouva, zástavní smlouva a jiné smlouvy zřizující zajištění úvěru);
 • každodenním běžném „životě“ obchodní společnosti (změny statutárních orgánů, úprava společenských smluv, stanov a jiných obdobných dokumentů, valné hromady, rozdělení zisku atd.);

Právo duševního vlastnictví

Podstatná část naší agendy se týká nehmotných statků, jako ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, autorskoprávních děl, know-how a dobrého jména.

Klientům radíme při získání ochrany, navázání smluvních vztahů a zejména v případě zjištění porušování jejich chráněných nehmotných hodnot.

Zajišťujeme také oceňování uvedených hodnot, jakož i posouzení netradičních případů újmy typu ztráty nájmu, klienteli atp.

Smluvní právo

Naše advokátní kancelář nabízí poradenství při přípravě, revizi a vyjednávání všech typů smluv v občanskoprávních a obchodněprávních vztazích. Klademe zvlášť silný důraz na to, aby byla daná smlouva připravena a vyjednána v co možná největší prospěch klienta a ten tak byl v daném smluvním vztahu v dobré pozici. Proto se, pokud o to má klient zájem, aktivně účastníme vyjednávání obchodních i právních podmínek smluv uzavíraných našimi klienty.

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům poradenství ve všech záležitostech souvisejících s rodinným právem. Zejména radíme našim klientům při:

 • přípravě a uzavření předmanželských smluv;
 • změně manželského majetkového režimu (zúžení nebo rozšíření společného jmění) a v dalších otázkách souvisejících s majetkovým právem manželů;
 • rozvodech manželství (ať se jedná o sporný nebo nesporný rozvod) včetně vypořádání majetku, který je ve společném jmění a otázky péče o děti manželů po rozvodu;
 • sporech rodičů o péči o děti a o výživu dětí.

Trestní právo

Naše advokátní kancelář se věnuje obhajobě svých klientů v trestních řízeních. Pokud je to s ohledem na stav dané věci možné, jsme připraveni převzít obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení a učinit maximum možného pro to, aby trestní řízení dopadlo pro klienta co nejpříznivěji.

Dále rádi převezmeme právní zastoupení poškozeného v trestním řízení a budeme prosazovat v trestním řízení jeho oprávněné zájmy, tj. zejména zájem na spravedlivém potrestání pachatele a na vymožení případné náhrady škody.

Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství v oblasti pracovního práva jak zaměstnancům ve vztahu k zaměstnavateli tak zaměstnavatelům ve vztahu k zaměstnancům. Pro své klienty řešíme zejména otázky:

 • vzniku pracovního poměru (tzn. zejména příprava, revize a vyjednání pracovních smluv);
 • zániku pracovního poměru (tj. ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou apod.);
 • běžné každodenní záležitosti související s pracovním poměrem jako je odměňování zaměstnanců, dovolené, pracovní podmínky zaměstnanců, právo na ochranu soukromí zaměstnanců atd.;
 • sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli plynoucích z pracovněprávního vztahu, např. náhrada škody, konkurenční doložka, ukončení pracovněprávního vztahu, odstupné.

Vymáhání pohledávek

Pokud máte pohledávku vůči Vašemu dlužníkovi plynoucí z obchodního nebo jiného vztahu, rádi Vám poskytneme veškerou nutnou asistenci, aby byla Vaše pohledávka rychle a z ekonomického hlediska efektivně vymožena. V první fázi se snažíme o smírné vyřešení sporu prostřednictvím výzvy k zaplacení a jednání s dlužníkem, následuje zhodnocení šance vymoci pohledávku v soudním nebo rozhodčím řízení a případné soudní nebo rozhodčí řízení. Našim klientům poskytujeme poradenství i v exekučním řízení a při realizaci instrumentů zajišťujících splnění pohledávek (zástavní právo, ručení, směnky apod.).

Daňové a celní právo

Se zvýšením akčnosti finanční a celní správy, jakož i se změnou souvisejících zákonů (včetně nejasností v jejich interpretaci) a zvýšenými nároky na daňové poplatníky, se na nás v posledních letech obrátilo mnoho klientů, řešících problémy s finančními a celními úřady. Naše kancelář získala zkušenosti a další specializaci při:

 • Zastupování před úřady na základě plné moci
 • Zastupování a podporu při sporech se správcem daně
 • Řešení daňových exekucí a zajišťovacích příkazů
 • Přípravě klienta na kontrolu správce daně, daňový audit
 • Zajištění povinných registrací u místně příslušného správce daně
 • Zpracování žádostí o prominutí penále a úroku z prodlení
 • Zpracování žádostí o prominutí pokuty udělené v souvislosti s kontrolním hlášením
 • Ochraně před nečinností správce daně atd.

Ostatní

Dokážeme Vám samozřejmě poradit i v dalších právních odvětvích a záležitostech, než které jsou uvedeny výše. Kontaktujte nás prosím, abychom mohli společně najít co nejvhodnější řešení Vašeho právního případu.

zavřít
obrázek v galerii